logotypy UE

Projekt


„Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości kształcenia”  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwana dalej „Umową”

Umowa nr POWR.05.03.00-00-0018/19-00 2020-05-21

Okres realizacji: 1.04.2020 – 31.12.2022

Wartość projektu / dofinansowania:  2 587 008,72 zł

Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej oraz nabycie przez  studentów kierunku pielęgniarstwo do końca 2022 roku kwalifikacji niezbędnych na współczesnym rynku pracy.